Ε.Ε.Λ Χώρας Νέστορος

Ε.Ε.Λ. 
ΧΩΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

 

 

 

Η εγκατάσταση στην Α' Φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα: 

 • Τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων από το τελικό αντλιοστάσιο προσαγωγής.
 • Την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
 • Το έργο διάθεσης το οποίο περιλαμβάνει το αντλιοστάσιο διάθεσης, το χερσαίο τμήμα  του αγωγού διάθεσης και τον υποθαλάσσιο αγωγό.

Το σύνολο των ανεπεξέργαστων λυμάτων οδηγείται από το αντλιοστάσιο μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. 

 • Στο φρεάτιο εισόδου υπάρχει πιεζοθραυστική διάταξη και σύστημα αερισμού, στο οποίο καταλήγει εκτός από τον καταθλιπτικό αγωγό προσαγωγής, ο αγωγός από το αντλιοστάσιο στραγγιδίων και τα νερά έκπλυσης του φίλτρου βιομηχανικού νερού.
 • Από το φρεάτιο εισόδου τα λύματα μοιράζονται μέσω διάταξης μερισμού σε δύο compact συστήματα προεπεξεργασίας.  Στα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται η συνδυασμένη εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση. Τα λίπη διαχωρίζονται και οδηγούνται σε ειδικό φρεάτιο λιπών όπου υπάρχει η δυνατότητα εξυδάτωσης αυτών και αποθήκευσής τους πριν την αποκομιδή τους από βυτιοφόρο όχημα.
 • Από το φρεάτιο εξόδου της προεπεξεργασίας εκκινεί και ο αγωγός παράκαμψης της εγκατάστασης ο οποίος οδηγεί τα λύματα απ ευθείας στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ.
 • Από την μονάδα προεπεξεργασίας τα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης που διαθέτει σύστημα αερισμού - ανάδευσης, καθώς και τμήμα ειδικά διαμορφωμένο που θα εγκατασταθούν αντλίες, μέσω των οποίων η εξισορροπημένη παροχή εισόδου θα οδηγείται στις δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας.
 • Κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από έναν ενιαίο βιολογικό αντιδραστήρα BioBlock©, ρευστοποιημένης κλίνης ενεργού ιλύος, στον οποίο λαμβάνουν χώρα σε συνεχή βάση, μέσω της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, η διεργασία αερόβιας επεξεργασίας με παράλληλη νιτροποίηση, η διεργασία ανοξικής επεξεργασίας με παράλληλη απονιτροποίηση και η διαύγαση των λυμάτων.
 • Τα διαυγασμένα υγρά οδηγούνται από συλλέκτες εκροής και εκρέουν με βαρύτητα ξεχωριστά από την κάθε γραμμή του BioBlock© με φυσική ροή στην μονάδα απολύμανσης.
 • Ο αερισμός των λυμάτων της βιολογικής βαθμίδας γίνεται με τρεις φυσητήρες από τους οποίους οι δύο είναι σε λειτουργία (ένας ανά γραμμή) και ο ένας σε κοινή εφεδρεία.
 • Τα βιολογικά επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται με βαρύτητα σε φρεάτιο και από εκεί σε διώρυγα μέτρησης της παροχής.
 • Τα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα μετά την διώρυγα μέτρησης της παροχής εισέρχονται στην δεξαμενή χλωρίωσης και στη μονάδα αποχλωρίωσης.
 • Ο εξοπλισμός χλωρίωσης - αποχλωρίωσης εγκαθίσταται σε οικίσκο χημικών.
 • Από το φρεάτιο εξόδου τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο διάθεσης, όπου μέσω τεσσάρων αντλιών (η μία εφεδρική) οδηγούνται μέσω του αγωγού διάθεσης στον θαλάσσιο αποδέκτη. Ο αγωγός διάθεσης αποτελείται από το χερσαίο τμήμα του αγωγού και από το υποθαλάσσιο με τον διαχυτήρα.
 • Η περίσσεια ιλύος οδηγείται σε αεριζόμενη δεξαμενή λάσπης και από εκεί μέσω του αντλιοστασίου περίσσειας οδηγείται στην διάταξη μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης.
 • Στο κτίριο  μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης της ιλύος  συντελείται μέσω τράπεζας πάχυνσης - ταινιοφιλτρόπρεσσας η αφυδάτωση της λάσπης όπου μεταφέρεται σε κλειστό και αποσμούμενο χώρο αποκομιδής.
 • Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων οδηγείται σε μονάδα διήθησης βιομηχανικού νερού η οποία περιλαμβάνει αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, μονάδα φίλτρανσης, σύστημα δοσομέτρησης κροκιδωτικού και δεξαμενή καθαρών. Από την δεξαμενή καθαρών αναρροφά και το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού το οποίο τροφοδοτεί το δίκτυο βιομηχανικού νερού - άρδευσης - πυρόσβεσης.
 • Στο κτίριο διοίκησης, βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης, το Εργαστήριο - Χημείο, τα γραφεία και οι διάφοροι χώροι των εργαζομένων στην ΕΕΛ, το συνεργείο, καθώς και χώροι υγιεινής με αποδυτήρια.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia