Ε.Ε.Λ Κάτω Λεχωνιών Αρτέμιδας

Ε.Ε.Λ. 
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Τα λύματα εισέρχονται αρχικά στο φρεάτιο εισόδου μέσω του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής των λυμάτων και στη συνέχεια με φυσική ροή στην μονάδα προεπεξεργασίας. Η μονάδα προεπεξεργασίας αποτελείται από ένα πλήρως αυτόματο και κλειστό compact σύστημα προεπεξεργασίας στο οποίο συντελούνται η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απομάκρυνση των λιπών.

Τα προεπεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στην συνέχεια με φυσική ροή στην δεξαμενή εξισορρόπησης και μετις εγκατεστημένες αντλίες τροφοδοτείται η βιολογική βαθμίδα. Για την ανάμιξη των λυμάτων και την αποφυγή επικαθίσεων στην δεξαμενή εξισορρόπησης, τοποθετείται δίκτυο υποβρύχιων διαχυτών χονδρής φυσαλίδας τροφοδοτούμενο από ζεύγος φυσητήρων. Η βιολογική βαθμίδα αποτελείται από μια βιολογική δεξαμενή, στην οποία συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης, της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος και της απονιτροποίησης. Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας BioBlock® είναι το σύστημα, το οποίο αποτελεί εξελιγμένο σύστημα ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη απομάκρυνση του αζώτου και σταθεροποίηση της ιλύος και στο οποίο γίνεται ταυτόχρονα και η διαύγαση των επεξεργασμένων σε ενσωματωμένη δεξαμενή καθίζησης. Στην γραμμή εισόδου των λυμάτων στο BioBlock® εγκαθίσταται ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος.

Το σύστημα αερισμού που εφαρμόζεται στο BioBlock® είναι το σύστημα της υποβρύχιας διάχυσης με δύο φυσητήρες και σύστημα διάχυσης λεπτής φυσαλίδας για κάθε μονάδα. Η διάθεση της εκροής γίνεται αρχικά σε δύο απορροφητικούς βόθρους σε σειρά, απ’ όπου απορροφάται ένα μέρος της εκροής της εγκατάστασης. Το υπόλοιπο μέρος της εκροής υπερχειλίζει από τον δεύτερο βόθρο και οδηγείται στη συνέχεια στο αντλιοστάσιο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, όπου τοποθετούνται δύο υποβρύχιες αντλίες. Μέσω του αντλητικού συγκροτήματος, τα επεξεργασμένα με το εγκατεστημένο δίκτυο σταλλακτηφόρων αγωγών υπεδάφιας ροής, διατίθενται σε γειτονική έκταση που καλύπτεται από φυτά και θάμνους. Η περίσσεια της λάσπης που παράγεται στην μονάδα BioBlock® μεταφέρεται μέσω κατάλληλων διατάξεων στην δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος η οποία διαθέτει επαρκή χωρητικότητα για την αποθήκευση της ιλύος για χρονικό διάστημα 5 ημερών στην φάση του θέρους της εικοσαετίας και 8 ημερών κατά την χειμερινή περίοδο.

Στην εγκατάσταση διαμορφώνεται εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας, κατάλληλη δενδροφύτευση εντός του οικοπέδου, περίφραξη, και σύστημα αυτοματισμού.      

Τα ανώτατα όρια εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων στην έξοδο της εγκατάστασης είναι:

BOD5

mg/L

< 20,0

COD

mg/L

< 125,0

Αιωρούμενα στερεά

mg/L

< 35,0

Λίπη – έλαια

mg/L

0,0

pH

 

6 - 9

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia