Ε.Ε.Λ Δαματριάς

Ε.Ε.Λ. 
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ

 

 

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας.

 Περιγραφή του έργου

Τα λύματα εισέρχονται αρχικά στο φρεάτιο εισόδου μέσω του καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής των λυμάτων και στη συνέχεια με φυσική ροή στην μονάδα προεπεξεργασίας.

  • Η μονάδα προεπεξεργασίας αποτελείται από ένα αυτόματο σύστημα εσχάρωσης, την δεξαμενή εξάμμωσης και την δεξαμενή απομάκρυνσης των λιπών.  Τα προεπεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στην συνέχεια με φυσική ροή στη δεξαμενή εξισορρόπησης.
  • Στην δεξαμενή εξισορρόπησης τοποθετούνται δύο αντλίες τροφοδοσίας της βιολογικής βαθμίδας BioBlock®

Για την ανάμιξη των λυμάτων και την αποφυγή επικαθίσεων στην δεξαμενή εξισορρόπησης, τοποθετείται δίκτυο υποβρύχιων διαχυτών χονδρής φυσαλίδας τροφοδοτούμενο από ζεύγος φυσητήρων (ένας κύριας και ένας εφεδρικής λειτουργίας).

  • Στο  BioBlock® συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης, της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος και της απονιτροποίησης.

Στην γραμμή εισόδου των λυμάτων στο BioBlock® εγκαθίσταται ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος.

Για την αποτελεσματικότερη απομάκρυνση του φωσφόρου εφαρμόζεται χημική αποφωσφόρωση με δοσομέτρηση κροκιδωτικού (χλωριούχου θειικού σιδήρου).

Το σύστημα αερισμού που εφαρμόζεται στο BioBlock® είναι το σύστημα της υποβρύχιας διάχυσης με δύο φυσητήρες (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) και σύστημα διάχυσης λεπτής φυσαλίδας.

Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στην δεξαμενή απολύμανσης στην οποία τα προς απολύμανση λύματα έρχονται σε επαφή με το απολυμαντικό μέσο που είναι το χλώριο (διάλυμα NaOCl).

Τα λύματα στη συνέχεια οδηγούνται με βαρύτητα στην δεξαμενή συγκέντρωσης επεξεργασμένων, η οποία τροφοδοτεί το αντλητικό συγκρότημα διάθεσης. Μέσω του αντλητικού συγκροτήματος τα επεξεργασμένα διατίθενται σε γειτονική έκταση που καλύπτεται από αγρωστώδη φυτά και θάμνους.

Η περίσσεια της λάσπης που παράγεται στην μονάδα BioBlock® μεταφέρεται στη δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος.

Τέλος, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής που είναι το εσωτερικό των εγκαταστάσεων δίκτυο οδοποιίας δενδροφύτευση, περίφραξη σύστημα αυτοματισμού κλπ.

 

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia