Ε.Ε.Λ Βυτίνας

Ε.Ε.Λ. 
ΒΥΤΙΝΑΣ

 

 

 

 

Η θέση κατασκευής του έργου βρίσκεται στη θέση «Τρούλα», 700m βορειοδυτικά του Δημοτικού Διαμερίσματος της Βυτίνας, πλησίον του ομώνυμου υδατορέματος. Η έκταση αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Βυτίνας και έχει επιφάνεια 4.108m2.

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας (2024, Α' Φάση) και της 40ετίας (2044, Β' Φάση) και επί πλέον έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται και να επεξεργάζεται πρόσθετα και βοθρολύματα.

 Περιγραφή του έργου

Η εγκατάσταση αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: 

  • φρεάτιο εισόδου όπου εισέρχονται τα λύματα μέσω του αγωγού προσαγωγής και τα βοθρολύματα που εκκενώνουν τα βυτιοφόρα οχήματα
  • μονάδα προεπεξεργασίας που αποτελείται από ένα πλήρως αυτόματο και κλειστό compact σύστημα προεπεξεργασίας στο οποίο συντελούνται η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απομάκρυνση των λιπών
  • δεξαμενή εξισορρόπησης όπου μέσω αντλιών τροφοδοσίας, καταθλίβουν τα λύματα στην κατάντη βιολογική βαθμίδα. Για την ανάμιξη των λυμάτων και την αποφυγή επικαθίσεων στην δεξαμενή εξισορρόπησης, τοποθετείται ένας εγχυτήρας αέρα (flow jet) και ένας αναδευτήρας
  • μονάδα BioBlock® που αποτελείται από δύο παράλληλες δεξαμενές, στις οποίες συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης, της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος και της απονιτροποίησης
  • σύστημα αερισμού που εφαρμόζεται στο BioBlock® είναι το σύστημα της υποβρύχιας διάχυσης με τρεις φυσητήρες (δύο σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) και σύστημα διάχυσης λεπτής φυσαλίδας για κάθε μονάδα
  • δεξαμενή απολύμανσης όπου εισέρχονται τα προς απολύμανση λύματα  από την έξοδο του BioBlock® και σε επαφή τους με το απολυμαντικό μέσο που είναι το χλώριο (διάλυμα NaOCl), στη συνέχεια οδηγούνται με βαρύτητα στον αποδέκτη.
  • δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης περίσσειας ιλύος, όπου μεταφέρεται από τις δύο μονάδες BioBlock® η περίσσεια της λάσπης και στη συνέχεια μέσω αντλιοστασίου στο κτίριο αφυδάτωσης
  • μηχανική πάχυνση - αφυδάτωση που περιλαμβάνει σύστημα πάχυνσης ιλύος μικρού χρόνου παραμονής (τράπεζα), σύστημα αφυδάτωσης με ταινιοφιλτρόπρεσσα πολλαπλών βαθμίδων συμπίεσης και σύστημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυμερούς

Στον χώρο της ΕΕΛ κατασκευάστηκαν τρία ανεξάρτητα κτίρια:

το κτίριο προσωπικού όπου βρίσκεται το γραφείο ελέγχου

το κτίριο εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων

το κτίριο επεξεργασίας της ιλύος.

Το κτίριο εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τον χώρο προεπεξεργασίας, τον χώρο του ηλεκτρικού πίνακα και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕΛ σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, καθώς και τον χώρο των φυσητήρων.

Το κτίριο της επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού μηχανικής αφυδάτωσης της ιλύος (συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας, αντλίες ιλύος και πολυηλεκτρολύτη, δοχείο παρασκευής πολυηλεκτρολύτη κλπ).

Κεντρική μονάδα απόσμησης παραπλεύρως του κτιρίου εξυπηρέτησης υπεράνω της δεξαμενής εξισορρόπησης.

Τέλος, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής που είναι το εσωτερικό των εγκαταστάσεων δίκτυο οδοποιίας, περίφραξη, δενδροφύτευση, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, το σύστημα αυτοματισμού και τα βοηθητικά δίκτυα υποδομής (στραγγίδια, όμβρια κλπ.).

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia