Ε.Ε.Λ Καμείρου

Ε.Ε.Λ. 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ

 

 

 

Τα λύματα του Δήμου Καμείρου, προσάγονται στην εγκατάσταση, ως εξής:

  • Μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού
  • Υπό την μορφή βοθρολυμάτων με βυτιοφόρα οχήματα
  • Υπό την μορφή λυμάτων από τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης (Απόλλωνα, Πλατάνια και Ελεούσα, Διμυλιά) με βυτιοφόρα οχήματα.

Τα λύματα που προσάγονται στην εγκατάσταση μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού καθώς και τα λύματα που προσάγονται με βυτιοφόρα καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης.

Στην Εγκατάσταση η Βιολογική Βαθμίδα αποτελείται από δύο παράλληλες δεξαμενές BioBlock®, στις οποίες συντελούνται οι βιολογικές διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης, της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος, της απονιτροποίησης και της αποφωσφόρωσης.

Το σύστημα αερισμού που εφαρμόζεται στο BioBlock® είναι το σύστημα της υποβρύχιας διάχυσης με τρεις φυσητήρες.  Οι φυσητήρες εγκαθίστανται στο κτίριο φυσητήρων που βρίσκεται κοντά στην βιολογική βαθμίδα.

Η περίσσεια ιλύος εξάγεται από τις δύο μονάδες BioBlock® μέσω αεραντλιών και οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης της λάσπης, για την ανάδευση και τον αερισμό της οποίας εγκαθίσταται σύστημα αερισμού το οποίο αποτελείται από δύο (εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός) φυσητήρες και δίκτυο διάχυσης. Από εκεί μέσω του αντλιοστασίου περίσσειας το οποίο περιλαμβάνει δύο κοχλιωτές αντλίες (η μία εφεδρική), οδηγείται στη μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης. Η πάχυνση της περίσσειας ιλύος καθώς και η αφυδάτωση γίνεται με μηχανικά μέσα που εγκαθίστανται στο κτίριο πάχυνσης - αφυδάτωσης.

Πέραν των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας BioBlock®, η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

  • το φρεάτιο εισόδου που προσάγονται τα λύματα και βοθρολύματα
  • το αντλιοστάσιο ανύψωσης των λυμάτων απ όπου αντλούνται προς την μονάδα προεπεξεργασίας.
  • τη μονάδα προεπεξεργασίας που αποτελείται από δύο cοmpact, αυτόματα συστήματα προεπεξεργασίας, στα οποία συντελούνται συνδυασμένα οι διεργασίες της εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης της εισερχόμενης παροχής.
  • τη δεξαμενή εξισορρόπησης που σκοπό έχει την περαιτέρω προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων, την εξισορρόπηση της παροχής εισόδου και την «απορρόφηση» των ωριαίων αιχμών και κυρίως την ομογενοποίηση των προς επεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων.
  • Το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας που οδηγεί το ομογενοποιημένο μίγμα λυμάτων και βοθρολυμάτων στη βιολογική βαθμίδα
  • Το μεριστή παροχής της βιολογικής βαθμίδας
  • τη δεξαμενή χλωρίωσης / φρεάτιο αποχλωρίωσης.

Από το φρεάτιο εξόδου της αποχλωρίωσης τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στο χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης, απ όπου οδηγούνται στο φρεάτιο φόρτισης και από εκεί στον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Το Κτίριο Διοίκησης, εντός του οποίου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης, το Εργαστήριο-Χημείο, τα γραφεία και οι διάφοροι χώροι των εργαζομένων στην ΕΕΛ.

Ο Γενικός πίνακας Χαμηλής Τάσης, το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος καθώς και οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής βαθμίδας και της δεξαμενής εξισορρόπησης, εγκαθίστανται στο κτίριο φυσητήρων - Η/Ζ, το οποίο κατασκευάστηκε κοντά στη βιολογική βαθμίδα και στη θέση του μελλοντικού κτιρίου υποσταθμού.

Τέλος, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής που είναι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, η περίφραξη - πόρτες εισόδου, τα έργα πρασίνου, το εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας, το σύστημα μετρήσεων, αυτοματισμών, ελέγχου και τηλεχειρισμού των μονάδων και τα βοηθητικά δίκτυα υποδομής (όμβρια, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο βιομηχανικού νερού, άρδευσης, κ.λ.π).

 

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia