Ε.Ε.Λ Ελευθερών

Ε.Ε.Λ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 

 

 

 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ελευθερών, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των οικισμών του Δήμου Ν. Πέραμος, Ν. Ηρακλείτσα (που θα εξυπηρετηθούν με τα έργα της παρούσας φάσης) και των οικισμών Ελαιοχωρίου και Ελευθερών που πρόκειται να διασυνδεθούν μελλοντικά (και θα εξυπηρετηθούν από τα έργα της μελλοντικής φάσης).

Στην παρούσα φάση κατασκευάζοντα τα έργα για ισοδύναμο φορτίο 20.000 ατόμων, ώστε να μπορεί να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της επόμενης 20ετίας με δυνατότητα επέκτασης για 40.000 άτομα.

Περιγραφή του έργου

  • Αντλιοστάσιο ανύψωσης βοθρολυμάτων

Τα βοθρολύματα θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων. Εκκενώνονται στο αντλιοστάσιο ανύψωσης βοθρολυμάτων μέσω του οποίου καταθλίβονται, στο πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης λυμάτων και βοθρολυμάτων.

  • Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης

Τα προς επεξεργασία λύματα, από τους οικισμούς της Ν. Πέραμου, της Ν. Ηρακλείτσας και του Αγ. Ανδρέα, προσάγονται μέσω του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο υπέργειο πιεζοθραυστικό φρεάτιο εισόδου των λυμάτων. Το φρεάτιο φέρει πιεζοθραυστική διάταξη, για την μείωση της ταχύτητας ροής των λυμάτων και των βοθρολυμάτων προς την κατάντη μονάδα προεπεξεργασίας..

Από το πιεζοθραυστικό φρεάτιο εισόδου εκκινεί ο αγωγός τροφοδοσίας του συγκροτήματος προεπεξεργασίας καθώς και ο αγωγός τροφοδοσίας της παράλληλης γραμμής προεπεξεργασίας - εσχαρισμού για την παράκαμψη του αυτόματου συστήματος προεπεξεργασίας.

  • Μονάδα προεπεξεργασίας

Η μονάδα προεπεξεργασίας αποτελείται από ένα cοmpact, αυτόματο σύστημα  προεπεξεργασίας, κλειστού βιομηχανικού τύπου, στο οποίο συντελούνται  συνδυασμένα οι διεργασίες της εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης της εισερχόμενης παροχής και από μια παράλληλη γραμμή προεπεξεργασίας για την παράκαμψη του αυτόματου συστήματος προεπεξεργασίας.

  • Μονάδα εξισορρόπησης παροχής - Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας

Από την μονάδα προεπεξεργασίας τα λύματα οδηγούνται με φυσική ροή στην δεξαμενή εξισορρόπησης απ’ όπου μέσω κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος καταθλίβονται στο BioBlock®.

  • Μονάδα BioBlock®

Κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από έναν ενιαίο βιολογικό αντιδραστήρα BioBlock®, στον οποίο λαμβάνουν χώρα σε συνεχή βάση, μέσω της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, η διεργασία αποφωσφόρωσης, αερόβιας επεξεργασίας με παράλληλη νιτροποίηση,  η διεργασία απονιτροποίησης και η διαύγαση των λυμάτων.

  • Μονάδα διύλισης - απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων - φρεάτιο  εξόδου

Η μονάδα διύλισης περιλαμβάνει ένα φίλτρο συνεχούς λειτουργίας, καθοδικής ροής, βαρύτητας, ταχείας διυλίσεως με έκπλυση μέσω μετακινούμενης γέφυρας. Τα καθαρά υγρά οδηγούνται με φυσική ροή πρώτα στη μονάδα απολύμανσης με UV και στη συνέχεια στο φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης. Στο ίδιο φρεάτιο εισέρχεται και ο αγωγός παράκαμψης της εγκατάστασης από το φρεάτιο εξόδου της μονάδας προεπεξεργασίας.

  • Δεξαμενή αποθήκευσης και μερικής πάχυνσης ιλύος

Η περίσσεια ιλύος, από τα δύο συστήματα BioBlock®, οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και μερικής πάχυνσης. Στη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος τοποθετείται ειδική διάταξη που επιτρέπει την πάχυνση της περίσσειας ιλύος και την απομάκρυνση των διαυγασμένων υγρών. Mε αυτόν τον τρόπο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50% ο όγκος της προς επεξεργασίας ιλύος και βελτιώνεται η απόδοση του συστήματος πάχυνσης - αφυδάτωσης.

  • Μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος

Η μέθοδος αφυδάτωσης ιλύος που επιλέγεται είναι αυτή της μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης με χρήση τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας. Η μονάδα στεγάζεται σε κλειστό κτίριο που φέρει εξοπλισμό απόσμησης.

Η παραγόμενη αφυδατωμένη πίτα ιλύος, απορρίπτεται στην χοάνη μεταφορικού κοχλία μέσω του οποίου οδηγείται εκτός του κτιρίου στον χώρο αποθήκευσης της ιλύος. Η αφυδατωμένη πίτα ιλύος απομακρύνεται σε χώρο υγειονομικής ταφής του Δήμου.

  • Αντλιοστάσιο καθαρών

Από το αντλιοστάσιο καθαρών τροφοδοτείται η δεξαμενή αποθήκευσης βιομηχανικού νερού / άρδευσης.

  • Αντλιοστάσιο στραγγισμάτων

Τα παραγόμενα στραγγίδια της εγκατάστασης συγκεντρώνονται μέσω δικτύου αγωγών στο αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων - στραγγιδίων. Τα στραγγίδια οδηγούνται στο πιεζοθραυστικό φρεάτιο, στην είσοδο της εγκατάστασης, προκειμένου να επανεπεξεργαστούν.

Κτίριο διοίκησης που περιλαμβάνει αίθουσα ελέγχου - κεντρικού πίνακα, όπου βρίσκεται το γραφείο του χειριστού, το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης, εργαστήριο - χημείο, γραφείο, WC- αποδυτήρια και επιπλέον βοηθητικό χώρο.

Στο κτίριο φυσητήρων που υπάρχει ανεξάρτητος χώρος εγκατάστασης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΕΕΛ σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia