Ε.Ε.Λ. Κύμης

Ε.Ε.Λ. 
ΚΥΜΗΣ

 

  

 

 

Η μέθοδος επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε είναι το σύστημα της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration Activated Sludge) με πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική  απομάκρυνση αζώτου και χημική απομάκρυνση φωσφόρου.

Περιγραφή της εγκατάστασης

Τα λύματα μέσω του Κ.Α.Α. καταλήγουν στο αντλιοστάσιο εισόδου της εγκατάστασης και στη συνέχεια μέσω κοινού καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοτούνται στην μονάδα προεπεξεργασίας.

Η μονάδα προεπεξεργασίας αποτελείται από ένα πλήρως αυτόματο, κλειστό compact σύστημα προεπεξεργασίας στο οποίο συντελούνται η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απομάκρυνση των λιπών.

Για την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος για την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Τα λύματα κατόπιν οδηγούνται στο μεριστή παροχής της βιολογικής βαθμίδας και από εκεί στις δεξαμενές επιλογής μικροοργανισμών.

Στην συνέχεια τα λύματα οδηγούνται στις δεξαμενές απονιτροποίησης, για την απομάκρυνση του αζώτου, στις οποίες καταλήγει και η ανακυκλοφορία των νιτρικών από την κατάντη δεξαμενή νιτροποίησης.

 Στις δεξαμενές νιτροποίησης – αερισμού συντελούνται οι διεργασίες της οξείδωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης και της σταθεροποίησης της βιολογικής ιλύος.

Από τον βιολογικό αντιδραστήρα τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού της καθίζησης και στην συνέχεια στις δεξαμενές καθίζησης. Οι δεξαμενές είναι κυκλικές με περιστρεφόμενα ξέστρα συνεχούς απόξεσης της ιλύος και των επιπλεόντων. Η καθιζάνουσα ιλύς συλλέγεται στον κωνικό πυθμένα της δεξαμενής και οδηγείται προς το Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας όπου τα διαυγασμένα υγρά υπερχειλίζουν υπεράνω περιμετρικού υπερχειλιστή και συλλέγονται στην συνέχεια στο φρεάτιο εξόδου.

Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται κατόπιν στην δεξαμενή χλωρίωσης. Μετά την απολύμανσή τους τα υγρά οδηγούνται στην δεξαμενή αποχλωρίωσης όπου με έγχυση διαλύματος όξινου θειώδους νατρίου γίνεται μερική δέσμευση του υπολειμματικού χλωρίου.

Τα επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν κατόπιν στην μονάδα μεταερισμού όπου γίνεται και η λήψη του βιομηχανικού νερού το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες πλύσης της μονάδας μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης και για τις ανάγκες της άρδευσης του πρασίνου της εγκατάστασης. 

Στην συνέχεια, διαμέσου στατικού υπερχειλιστή, τα επεξεργασμένα υγρά οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης απ’ όπου εκκινεί ο αγωγός διάθεσης τους στον αποδέκτη.

Η ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος και μέσω υποβρυχίων φυγοκεντρικών αντλιών επανακυκλοφορείται στις δεξαμενές επιλογής μικροοργανισμών.

Σε ξηρό φρεάτιο κατασκευάστηκε και το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της μονάδας αφυδάτωσης, μέσω του οποίου η περίσσεια ιλύος οδηγείται στην μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης.

Η πάχυνση της περίσσειας ιλύος καθώς και η αφυδάτωση γίνεται με μηχανικά μέσα που εγκαθίστανται στο κτίριο αφυδάτωσης.

Για τη συλλογή των στραγγιδίων από την επεξεργασία της ιλύος καθώς και των ακαθάρτων από τα διάφορα σημεία της εγκατάστασης, κατασκευάστηκε δίκτυο στραγγιδίων που οδηγεί τα λύματα με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο εισόδου για επανεπεξεργασία.

Σε κατάλληλη εποπτική θέση του γηπέδου κατασκευάζεται το Κτίριο Διοίκησης, εντός του οποίου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης, το Εργαστήριο - Χημείο, τα γραφεία και οι διάφοροι χώροι των εργαζομένων στην ΕΕΛ.

Τέλος, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής που είναι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, το εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας, το Η/Ζ, το σύστημα μετρήσεων, αυτοματισμών, ελέγχου και τηλεχειρισμού των μονάδων και τα βοηθητικά δίκτυα υποδομής.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia