ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
    01
    Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

X.Y.T.A. ΛΑΡΙΣΑΣ

Κύριος του Έργου:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έτος ανάθεσης του Έργου:

1997

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ευρύτερης Περιοχής Λάρισας είναι έργο που εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων του Δήμου Λάρισας και των πέριξ αυτό ΟΤΑ. Ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 160.000 κατοίκων, δέχεται περίπου 60.000 τόνους ετησίως και έχει σχεδιαστεί για 30ετή λειτουργία. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων είναι 560 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 200 στρέμματα διαμορφώνονται σε χώρο ταφής κατά διακριτές φάσεις.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ΧΥΤΑ ακολούθησαν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες επιφανειακής απορροής, υπεδάφους και υπόγειων νερών, τις απαιτήσεις για ορθολογική ανάπτυξη και σταδιακή αποκατάσταση του χώρου, τις απαιτήσεις για αποτελεσματική στεγανοποίηση και διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου, καθώς και την αναγκαιότητα για επαρκή και αυτόνομη λειτουργική υποδομή και συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 200.000 m2
ΕΚΤΑΣΗ / ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΦΑΣΗΣ 1 40.000 m2 / 345.000m3
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ 3.240.000m3
ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (% κ.β.) 60.000 tn/έτος
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (% κ.β.) 
Ζυμώσιμα 62% 
 Χαρτί – Χαρτόνι 16%
 Πλαστικά 8%
 Μέταλλα 4%
 Γυαλί 3%
 Ύφασμα , ξύλο, λοιπά 7%
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΣΑ (ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ) 08 ton/m3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 30 έτη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 1 4.3 έτη

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014