ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΛΙΝΔΟΥ

Η ENVITEC A.E. υπέγραψε σύμβαση για  την υλοποίηση του έργου "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ", προϋπολογισμού 822.180€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Η σύμβαση τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Λίνδο του Δήμου Ρόδου. Η εγκατάσταση είναι δυναμικότητας 1200m³/d (8.600 ι.κ.) και περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

 • Φρεάτιο άφιξης
 • Α/Σ ανύψωσης λυμάτων
 • Προεπεξργασία λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση)
 • Μεριστής βιολογικής βαθμίδα
 • Οξειδωτικές τάφροι βιολογικής βαθμίδας
 • Μεριστής δευτεροβάθμιας καθίζησης
 • Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης
 • Α/Σ ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος
 • Μονάδα απολύμανσης
 • Δ/Ξ πάχυνσης ιλύος
 • Α/Σ παχυμένης ιλύος
 • Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
 • Μονάδα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης ιλύος

καθώς επίσης και τα παρακάτω έργα υποδομής:

 • Κτίριο διοίκησης
 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης
 • Δίκτυο οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Η εγκατάσταση θσ ελέγχεται από ολοκληρώμενο σύστημα αυτομάτου ελέγχου (SCADA).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

 • Ε.Μ.Α.Κ. Δυτ. Αττικής (330.000 tpa)
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πάφου (170.000 ι.κ.)
 • Διυλιστήριο πόσιμου νερού Βαγδάτης, Ιράκ (50MG/d)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ >>

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014